Ifrist

14 tekstów – auto­rem jest If­rist.

Stoję nad li­ryczną prze­paścią pełną niedom­kniętych fur­tek, roz­dra­panych ran i za­wie­dzionych spojrzeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 listopada 2013, 21:14

Muszę odejść. Bo odejście da mi uko­jenie - poz­wo­li wrócić. Wrócić i żyć na nowo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2013, 22:30

Jeśli cho­ciaż w 80% nie przy­pomi­nasz ideału jes­teś ni­kim w oczach większości ludzi. Ale prze­cież nie można być ideałem dla wszys­tkich..! Co ro­bić, co ro­bić.. Być sa­mot­nym w tłumie ludzi czy w swoim pokoju? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2013, 16:09

To właśnie ta chwi­la - na­wet mój umysł śmieje się ze mnie samej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2013, 18:26

Jak to jest, co? Próbu­jesz coś nap­ra­wić, a spiep­rzasz mi­lion ra­zy bardziej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2013, 21:19

Kocha­na, jes­teś tak zwykła, że wyróżniasz się wśród tłumu tej niezwykłości! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2013, 21:36

Po pros­tu pot­rze­buję te­go, żeby mnie od­na­leźć. Stoję na niepew­nym grun­cie. Pod­ko­puje mnie rodzi­na oraz naj­bliżsi przy­jaciele. Proszę, za­bierz im te łopaty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 stycznia 2013, 16:18

Czy nie każdy z nas ma pra­wo do od­ro­biny łez? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 stycznia 2013, 16:07

Może i jes­teśmy za­gubiony­mi dusza­mi. Ale przy­naj­mniej za­gubi­liśmy się razem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 stycznia 2013, 00:18

Założę tyl­ko moją ulu­bioną maskę i już idę się z Wa­mi spotkać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2013, 14:45

Ifrist

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ifrist

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność